Mary Poppins (1)Mary Poppins von Pamela Lyndon Travers I Residenztheater Marstall 2010
Regie: Bernadette Sonnenbichler I Bühne: Anneliese Neudecker I Kostüme: Monika Staykova
Foto: Thomas Dashuber
Mary Poppins (2)Mary Poppins von Pamela Lyndon Travers I Residenztheater Marstall 2010
Regie: Bernadette Sonnenbichler I Bühne: Anneliese Neudecker I Kostüme: Monika Staykova
Foto: Thomas Dashuber
Mary Poppins (3)Mary Poppins von Pamela Lyndon Travers I Residenztheater Marstall 2010
Regie: Bernadette Sonnenbichler I Bühne: Anneliese Neudecker I Kostüme: Monika Staykova
Foto: Thomas Dashuber
Mary Poppins (4)Mary Poppins von Pamela Lyndon Travers I Residenztheater Marstall 2010
Regie: Bernadette Sonnenbichler I Bühne: Anneliese Neudecker I Kostüme: Monika Staykova
Foto: Anneliese Neudecker
Mary Poppins (5)Mary Poppins von Pamela Lyndon Travers I Residenztheater Marstall 2010
Regie: Bernadette Sonnenbichler I Bühne: Anneliese Neudecker I Kostüme: Monika Staykova
Foto: Anneliese Neudecker
Mary Poppins (6)Mary Poppins von Pamela Lyndon Travers I Residenztheater Marstall 2010
Regie: Bernadette Sonnenbichler I Bühne: Anneliese Neudecker I Kostüme: Monika Staykova
Foto: Thomas Dashuber